COOKIE_INFO_HEADER

OK Pri poskytovaní našich služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s použtím týchto súborov.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV aplikácie „eventZone”

Preambula

Prevádzkovateľom, vlastníkom, vykonávateľom majetkových práv a držiteľom licencie a práv spojených s užívaním aplikácie eventZone (ďalej len „Aplikácia”) je spoločnosť LEWIO, s.r.o., so sídlom Pribinova 4, Bratislava 811 09, Slovenská republika, IČO 36 795 470, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 98824/B (ďalej len „Spoločnosť“).

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú právne vzťahy týkajúce sa Aplikácie, práv a povinností Spoločnosti, užívateľov Aplikácie, ktorí prostredníctvom Aplikácie prezerajú alebo objednávajú služby (ďalej len „Objednávateľ“) a užívateľov Aplikácie, ktorí prostredníctvom Aplikácie ponúkajú svoje služby (ďalej len „Umelec“). Objednávateľ a Umelec sú spoločne ďalej označovaní ako „Užívatelia“ a jednotlivo ako „Užívateľ“.

Stiahnutím Aplikácie sa Užívateľ zaväzuje dodržiavať tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane všetkých povinností a zákazov v nich uvedených (ďalej len „VOP“).

 1. Všeobecné podmienky
  1. Stiahnutím Aplikácie Užívateľom do mobilného telefónu, tabletu či iného zariadenia má Užívateľ právo používať Aplikáciu v súlade s týmito VOP, najmä, avšak nie len, právo na prezeranie obsahu Aplikácie a právo na záväzné objednanie služieb prostredníctvom Aplikácie. V určitých prípadoch je potrebné pre objednanie služby prostredníctvom Aplikácie odovzdať Spoločnosti určité údaje príp. sa registrovať.
  2. Spoločnosť neudeľuje Užívateľom žiadne právo na používanie Aplikácie alebo jej častí vrátane databáz, obsahu databáz, osobných údajov alebo iných údajov iným spôsobom, ako je dovolené v týchto VOP, na úpravu Aplikácie a jej častí, úpravu, kopírovanie alebo snahu o získanie zdrojového kódu Aplikácie alebo akékoľvek iné použitie Aplikácie alebo jej častí, ktoré je v rozpore s oprávneným záujmom Spoločnosti.
  3. Spoločnosť je oprávnená kedykoľvek zmeniť tieto VOP. Nové OP sú platné a účinné dňom ich zverejnenia v Aplikácii alebo na webovom sídle Spoločnosti/Aplikácie. Užívaním Aplikácie po zverejnení zmeny VOP Užívateľ Aplikácie súhlasí a zaväzuje sa v rovnakom rozsahu dodržiavať nové VOP.
  4. V prípade, že Užívateľ poruší tieto VOP je Spoločnosť oprávnená odoprieť mu práva, ktoré by mu inak vyplývali z týchto VOP. Najmä, avšak nie len, je Spoločnosť oprávnená v prípade porušenia týchto VOP Užívateľom odmietnuť Užívateľovi poskytnutie služby, registráciu alebo používanie Aplikácie. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo Spoločnosti prípadne iných tretích strán na náhradu škody súvisiacu s porušením povinnosti Užívateľa vyplývajúcu z týchto VOP. V prípade akéhokoľvek porušenia týchto VOP zodpovedá Užívateľ Spoločnosti a akýmkoľvek tretím stranám za akúkoľvek vzniknutú škodu v plnej miere.
  5. Spoločnosť nezodpovedá Užívateľovi za nefunkčnosť Aplikácie, ktorá je objektívne spôsobená vonkajšími faktormi alebo zásahom tretích strán. Spoločnosť nezodpovedá Užívateľovi za správnosť a úplnosť údajov o Umelcoch zverejnených v Aplikácii.
  6. Objednanie služby ponúkanej v Aplikácii je záväzná ponuka Objednávateľa, pričom po jej akceptácii Spoločnosťou vzniká právo Objednávateľa na poskytnutie dohodnutej služby za dohodnutých podmienok a povinnosť Spoločnosť sprostredkovať dohodnutú službu za dohodnutých podmienok. Pre odstránenie pochybností, objednaním služby nevzniká záväzkový právny vzťah medzi Objednávateľom a Spoločnosťou ani Objednávateľom a Umelcom. K vzniku záväzkového právneho vzťahu medzi Objednávateľom a Spoločnosťou prichádza až po akceptácii objednávky Spoločnosťou a dohodnutí všetkých podmienok poskytnutia služby. Pre odstránenie pochybností, k vzniku záväzkového právneho vzťahu medzi Objednávateľom a Umelcom nedochádza. Spoločnosť si vyhradzuje právo meniť podmienky dohodnutých služieb v primeranom rozsahu, najmä, avšak nie len, v prípadoch, kedy z objektívnych dôvodov nezapríčinených Spoločnosťou nemožno dosiahnuť splnenie dohodnutých podmienok služby. Spoločnosť má právo najneskôr 5 hodín pred dohodnutým časom poskytnutia služby odstúpiť od zmluvy s Objednávateľom. V takom prípade má Objednávateľ právo požadovať vrátenie peňažného plnenia v plnej výške, pričom Spoločnosť je povinná ponúknuť Objednávateľovi najneskôr 5 hodín pred dohodnutým časom poskytnutia služby náhradné riešenie. Objednávateľ nie je povinný poskytnuté náhradné riešenie akceptovať.
 2. Ochrana súkromia a osobných údajov
  1. Užívateľ Aplikácie súhlasí so spracúvaním jeho osobných údajov Spoločnosťou na účely sprostredkovania služieb poskytovaných v rámci Aplikácie. Tento súhlas je nevyhnutný pre uzatvorenie zmluvného vzťahu medzi Spoločnosťou a Užívateľom, na základe ktorého sa Spoločnosť zaväzuje sprostredkovať služby Umelca ponúkané v Aplikácii. Užívateľ súhlasí so spracúvaním jeho osobných údajov v rozsahu údajov, ktoré prostredníctvom Aplikácie alebo iným spôsobom poskytne Spoločnosti. Užívateľ súhlasí s poskytnutím údajov tretím stranám, najmä Umelcom / Objednávateľom, ktoré je nevyhnutné pre sprostredkovanie objednaných služieb. Tento súhlas je platný počas trvania účelu spracúvania. Pre odstránenie pochybností, trvanie účelu spracúvania pokračuje aj po sprostredkovaní a zrealizovaní objednávky Objednávateľa pre prípadné ďalšie objednávky v budúcnosti. Súhlas je udelený Užívateľom momentom poskytnutia jeho osobných údajov Spoločnosti.
  2. Užívateľ aplikácie rozumie a súhlasí, že Spoločnosť vedie evidenciu Objednávateľov a Umelcov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. Osobné údaje sú spracúvané Spoločnosťou v rámci informačného systému „Evidencia zákazníkov aplikácie eventZone“.
  3. Umelec rozumie a súhlasí s tým, že zverejnením jeho osobných údajov v Aplikácii budú osobné údaje prístupné verejnosti prostredníctvom Aplikácie.
  4. Spoločnosť neposkytuje osobné údaje Užívateľov tretím stranám, avšak v mene Spoločnosti môže byť spracúvanie osobných údajov Užívateľov zverené sprostredkovateľom. O tejto skutočnosti bude Spoločnosť informovať Užívateľov.
  5. Užívateľ je povinný zadať do Aplikácie pravdivé údaje. Spoločnosť nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú v súvislosti so zadaním nesprávnych údajov Užívateľa do Aplikácie. V prípade zadania nesprávnych údajov do Aplikácie zodpovedá Užívateľ sa všetku škodu spôsobenú Spoločnosti príp. Umelcovi v plnej výške.
  6. Užívateľ je povinný pri používaní Aplikácie rešpektovať súkromie, osobnosť a dôstojnosť iných Užívateľov a zaväzuje sa Spoločnosti, že nijakým spôsobom nezasiahne ani neprispeje k zasiahnutiu do práv a právom chránených záujmov iných osôb.
  7. Umelec vyhlasuje a zaručuje sa Spoločnosti, že je oprávnený používať fotografie, prípadne iné diela chránené autorským právom, ktoré zadáva do Aplikácie a zároveň vyhlasuje a zaručuje sa Spoločnosti, že je oprávnený udeliť Spoločnosti súhlas (či už licenciu alebo sublicenciu) na používanie fotografií príp. iných diel potrebné pre funkčnosť Aplikácie a sprostredkovanie služby ponúkanej Umelcom Spoločnosťou. Umelec udeľuje Spoločnosti súhlas na používanie fotografií príp. iných diel za horeuvedeným účelom bezplatne, v územne, časovo a vecne neobmedzenom rozsahu nevýhradného charakteru (ďalej len „Licencia“). Zároveň Umelec udeľuje Spoločnosti súhlas na udelenie sub-licencie tretej strane za podmienok Licencie. V prípade, že vyhlásenia, záruky a súhlasy udelené v tomto bode Umelcom sa ukážu byť nepravdivé, Umelec je povinný nahradiť Spoločnosti akúkoľvek vzniknutú škodu.
 3. Záverečné ustanovenia
  1. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 20. októbra 2014.
  2. Právne vzťahy bližšie neupravené týmito VOP sa riadia právnymi predpismi SR.

LEWIO, s.r.o.

Get it on Google Play